Full Text Of Articles

Full Text Of Articles

واریس

واریس

EVRF & EVLT از بین بردن رگهای واریسی توسط لیزر و RF

– میکرواسکلروتراپی جهت درمان واریسهای سطحی – فوم اسکلروتراپی تحت هدایت داپلر – لیزر مویرگهای سطحی و عنکبوتی   واریس  سیاهرگها، رگهایی هستندكه وظیفه ...

Comparison Outcomes of Anesthesia and Hospitalization of Endovascular Treatment versus Open Surgery for Infra Renal Abdominal Aortic Aneurysm at Sina Hospital from 2011 to 2019

Comparison Outcomes of Anesthesia and Hospitalization of Endovascular Treatment versus Open Surgery for Infra Renal Abdominal Aortic Aneurysm at Sina Hospital from 2011 to 2019

Comparison Outcomes of Anesthesia and Hospitalization of Endovascular Treatment versus Open Surgery for Infra Renal Abdominal Aortic Aneurysm at Sina Hospital from 2011 to ...

Full Text Of Articles

Full Text Of Articles

12 می 2021 0 saportal Management of Infected Femoral Pseudoaneurysms in Intravenous Drug Abusers: A Review of 57 Cases Management of Infected Femoral Pseudoaneurysms in Intravenous Drug Abusers: A Review of 57 ... ادامه مطلب 12 می 2021 0 saportal ...

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.